Kongress med fokus på den kirurgiska vårdskulden efter coronapandemin

Den 1–3 juni går ERAS® 2022 World Congress av stapeln i Madrid. Kongressen ordnas av ERAS® Society (Enhanced Recovery After Surgery) som är en icke-vinstdrivande förening som sedan 2010 tagit fram evidensbaserade riktlinjer för bästa vård före, under och efter ett kirurgiskt ingrepp. ERAS®-kongressen är den stora mötesplatsen för perioperativ vård. Hit kommer omkring 400 ledande specialister, kliniker, forskare och utvecklare från alla kontinenter.
– Det är den viktigaste konferensen för alla som arbetar i vårt fält och Encare är naturligtvis på plats och träffar såväl befintliga som nya kunder, säger Sören Johansson, styrelseordförande på Encare.

Årets konferens är kanske extra viktig då senaste årens pandemi drabbade kirurgisk verksamhet i stor utsträckning. En stor kirurgisk vårdskuld har byggts upp runt om i världen och bara i Sverige har vi 100 000 uppskjutna operationer.
– I hela världen har det byggts upp en stor vårdskuld och vi ser tydligt hur ERAS® som process är nödvändig för att så snabbt som möjligt beta av denna. Och för att följa riktlinjerna på rätt sätt krävs Encares IT-stöd EIAS, säger Sören Johansson.

Emission för att accelerera tillväxten
Encares interaktiva mjukvara har visat sig helt nödvändig för att sjukhus och vårdgivare ska kunna följa ERAS® riktlinjer på ett korrekt sätt. Studier visar att efterlevnad av riktlinjerna minimerar behovet av intensivvård och sjukhusvård och minskar antalet komplikationer.
Mjukvaran guidar till best practice och ger en helhetsbild över varje patient. Alla steg i vårdprocessen dokumenteras, allt från det att patienten har diagnosticerats, till planerandet och genomförandet av operationen till patientens eftervård.
– Trycket på sjukhus och vårdgivare är större än någonsin vad gäller att minska kostnader och komplikationer och kapa vårdköerna. Följaktligen ser vi att intresset ökar för vår produkt och Encare accelererar därför arbetet med att tillgängliggöra och uppdatera EIAS, säger Sören Johansson.
Encare anskaffar just nu kapital i en nyemission – pengar som ska användas till att utveckla både affären och produkten. Emissionen leds av investerarnätverket Sciety.
– Finansieringen gör det möjligt för Encare att accelerera tillväxtplanerna och utvecklingen. I dag använder över 130 sjukhus i 25 länder vår lösning och potentialen är enorm, säger Sören Johansson.

Encares grundare håller huvudanförandet
Encare grundades 2009 av professor Olle Ljungqvist, som forskar vid Örebro universitet om kirurgisk stress och optimering av återhämtning efter större operationer. Han är också en av grundarna till ERAS® Society.
Olle Ljungqvist håller öppningstalet men också ett huvudanförand vid ERAS® World Congress.
– Jag kommer att tala om vad ERAS® betyder för patienter, vårdkvalitet och kirurgisk vårdutveckling, men framför allt vad det kan komma betyda i framtiden, säger Olle Ljungqvist.
– Förutom att pandemin i sig skapat ett tryck på effektiv och god kirurgisk vård, ser vi att vårdsystemen i allt fler länder i snabb takt går över till värdebaserad vård. Sjukhusen kompenseras utifrån kvaliteten på vården snarare än antalet procedurer. Att använda sig av ERAS® riktlinjer har under de senaste åren blivit vedertaget inom den främsta internationella kirurgin och den utvecklingen kommer bara att stärkas, avslutar Olle Ljungqvist.

Share This Post

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

Add Your Heading Text Here